مهلت ارسال مقالات 22تیر

مهلت واریز هزینه 24تیر

  ارسال مرسوله پستی 2 هفته بعد از برگزاری

 زمان همایش 26تیر

صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
.: محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی :

الف :
یافته های نوین علوم مهندسی

1.      مهندسی کامپیوتر

2.     مهندسی بـرق

3.     مهندسی مکانیک

4.     مهندسی عمـران

5.     مهندسی کشاورزی

6.     مهندسی معمـاری

7.     مهندسی هوافضـا

8.     مهندسی متالـوژی

9.      مهندسی پزشکی

10.   مهندسی معــدن

ب : یافته های نوین علوم کاربردی

1.      جغرافیا و برنامه ریزی

2.     علوم زیسـتی

3.     زمین شنـاسی

4.     علوم کشاورزی

5.     آمار  و ریاضی

6.     فیزیک کاربردی

7.     شیمی کاربردی

8.     بیوتکنولوژی

9.      علوم بهداشتی

10.   محیط زیست

پ : یافته های نوین علوم انسانی

1.      روانشنــاسی

2.     علوم اجتماعی

3.     علـوم تربیـتی

4.     باستان شناسی

5.     مـدیـریـت

6.     آموزش زبـان

7.     فلسفــه

8.     اقتـصــاد

9.      پژوهش درهنر

10.   علوم ورزشی

 

 

ت: نقشه راه رهبری برای تولید علم و فناوری، توسعه و پیشرفت

1.      راهکارهای پیشرفت علمی در کشور

2.     راههای تحقق توسعه علم و فناوری

3.     پیش فرض های پیشرفت علمی کشور

4.     اهمیت علم و فناوری در جهان

5.     تبیین نمای کلی پیشرفت

6.     الگوی توسعه علمی اسلامی ایرانی